عاشقانه در کنار هم بودن

نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

من آمده ام ❣️
تا به ابد مال تو باشم ❣️

Image result for ‫کنار هم بودن‬‎

پرواز کنی ، پر بزنم ،بال تو باشم ❣️
چون سایه که در هر قدمش بوده کنارت ❣️
بگذار که هر لحظه به دنبال تو باشم 💕❣️💕